Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych & Polityka prywatności

bądźmy bezpieczniPOLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Viridian Polska Sp. z o.o.

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1; dalej jako: „RODO”), uprzejmie informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z kontaktem z Viridian oraz z zakupem towarów i usług w Viridian.

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z związku z kontaktem oraz zakupem towarów i usług w Viridian jest Viridian Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044969, NIP: 5212983607, REGON: 014823618, zwana dalej „Viridian”. Kontakt w zakresie przetwarzania danych osobowych: biuro@viridian.com.pl Kontakt do Administratora także listownie na adres: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa.

Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jako dane osobowe Klienta oraz/lub osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach opisanych powyżej jest:

 1. 6 ust. 1 pkt b) RODO w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz późniejszej obsługi posprzedażowej i serwisowej;
 2. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Viridian związanych z zapewnieniem najwyższego poziomu obsługi sprzedażowej i posprzedażowej dla Klientów, zarządzania sprzedażą towarów i usług oraz związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami z tytułu zawartych pomiędzy Klientami i Viridian umów, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów);
 3. 6 ust. 1 lit. c) RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Viridian (w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do przeprowadzenia określonej czynności – złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych zawarcie umowy oraz świadczenie jakichkolwiek usług przez Viridian będzie niemożliwe. Dane, których podania Viridian wymaga w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (odpowiedź na zapytanie o ofertę) obejmują imię i nazwisko; adres e-mail; telefon kontaktowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii odbiorców danych:

 • dostawcom usług prawnych, organizacyjnych, doradczych oraz wspierających Viridian w obronie przed roszczeniami skierowanymi przez lub przeciwko Viridianowi,
 • innym podmiotom, którym Viridian powierzyła przetwarzanie danych osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia danych osobowych

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą przetwarzały dane na podstawie umowy z Viridian i wyłącznie zgodnie z poleceniami Viridian, a także będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji. Zapewnimy również, że usługodawcy będą traktowali Państwa dane osobowe w stopniu co najmniej równym stopniowi ochrony wymaganemu przez obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych oraz że będą stosowali odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony;

 • innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, sądom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz w sytuacji, w których Viridian zobowiązany będzie do udostępniania Państwa danych osobowych bezpośrednio na mocy obowiązujących przepisów lub na żądanie sądów lub właściwych organów państwowych.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie – przez Viridian lub podmiot wskazany powyżej (kategorie odbiorców danych) w zakresie ustalonym w umowie zawartej przez Viridian z takim podmiotem – ich pracowników lub współpracowników. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to znaczy w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony niż w Państwa kraju zamieszkania. W takim wypadku, Viridian zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie  danego podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz poprzez stosowanie innych odpowiednich środków tak, aby nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w RODO.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

 

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez czas niezbędny dla wykonania czynności ich przetwarzania w związku z celami przetwarzania określonymi w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia roszczeń oraz ochrony Viridian przed roszczeniami, nie dłużej jednak aniżeli przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń ustalony zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz dodatkowo przez czas niezbędny do usunięcia Państwa danych osobowych po upływie okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; oraz
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych; oraz
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); oraz
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; oraz
 • prawo do przenoszenia danych osobowych; oraz
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl).

 

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO w sytuacji, kiedy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Viridianowi nie wolno przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Viridian. Dane kontaktowe Viridian wskazane są wyżej.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: viridian.com.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Viridian Polska Sp. z o.o. ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@viridian.com.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Call Now Button

Adres:

ul. Morgowa 4 04-224 Warszawa woj. mazowieckie

Kontakt:

+48 22 844 30 30 viridian@viridian.com.pl Kontakt Polityka prywatności Blog

Godziny przyjęć:

pon-pt 8:00-16:00

Copyright © Viridian Polska Sp. z o.o.