Gazy anestetyczne M1013A, M1019A

Moduł M1013A IntelliVue , a także M1019A IntelliVue wykonuje pomiary gazów oddechowych i anestetycznych, wykorzystując technikę pomiaru zwaną „non-dispersive infrared” oraz pomiar stężenia tlenu czujnikiem paramagnetycznym (Fast O2).

  • moduł M1013A może współpracować ze wszystkimi monitorami pacjenta z serii IntelliVue, a moduł M1019A może współpracować z monitorami z serii IntelliVue powyżej modelu MP40
  • obydwa analizatory gazów są przeznaczone do oznaczania poziomów gazów oddechowych u pacjentów
    wentylowanych mechanicznie w trakcie indukcji, podtrzymania i wychodzenia ze znieczulenia ogólnego
  • analizatory gazów opracowują krzywe O₂, CO₂, N₂O i środków anestetycznych, a także dane numeryczne wdechowych i końcowo-wydechowych poziomów O₂, CO₂, N₂O, środków anestetycznych, wartości MAC i częstości oddechów (pomiar w drogach oddechowych)
  • w module M1013A rodzaj środka anestetycznego wybiera się „ręcznie” natomiast w module M1019A identyfikacja gazu anestetycznego realizowana jest automatycznie i jest możliwa także w przypadku mieszaniny dwóch gazów